Privacybeleid

Wie verwerkt persoonsgegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke is DCarbon SRL, gevestigd te Avenue Ulysse 28 – 1190 Vorst en geldig vertegenwoordigd door de heer Dieter Poleyn.

Waarom een ​​privacyverklaring?

Het doel van deze privacyverklaring is om bezoekers van de website https://ecothermis.be te informeren over hoe de gegevens worden verzameld en verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke. De wens van de verwerkingsverantwoordelijke is om volledig transparant te handelen, in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens (GDPR). De Verwerkingsverantwoordelijke heeft in het bijzonder aandacht voor de bescherming van het privéleven van zijn gebruikers en verbindt zich er bijgevolg toe om alle noodzakelijke en redelijke maatregelen te nemen teneinde de persoonsgegevens van deze personen te beschermen tegen verlies, diefstal, verspreiding of niet-toegelaten gebruik ervan.

Wat zijn de doeleinden van verwerking?

Persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt uitsluitend voor de hieronder vermelde doeleinden:

 • klantenbeheer, inclusief order- en leveringenbeheer, facturatie en het verzenden van informatiebrieven of -e-mails;
 • het beantwoorden van vragen van gebruikers;
 • het opmaken van statistieken;
 • het verzenden van promotionele informatie over de producten en diensten van de verwerkingsverantwoordelijke;
 • voor marketingacties;
 • het verbeteren van de kwaliteit van de website en de producten en/of diensten die door de verwerkingsverantwoordelijke worden aangeboden.

Persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik.

Wat zijn de wettelijke grondslagen?

In overeenstemming met de Verordening worden persoonsgegevens door de verantwoordelijke verwerkt op basis van de volgende grondslag:

 • Op basis van de uitvoering van het contract zoals overeengekomen met de gebruiker of van precontractuele stappen die op zijn/haar verzoek zijn ondernomen;
 • Op basis van het naleven van wettelijke of reglementaire bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie en in het bijzonder facturatie;
 • Op basis van gerechtvaardigd belang, om informatie naar klanten te sturen op hun verzoek;

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, stemt de gebruiker er uitdrukkelijk mee in dat de verwerkingsverantwoordelijke de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt volgens de beschreven methoden en principes:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (voornaam, achternaam, adres, land, e-mailadres, telefoonnummer);
 • Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres);
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, cookies);
 • alle informatie over de pagina’s die de gebruiker op de website heeft geraadpleegd;
 • Alle informatie die de gebruiker vrijwillig heeft verstrekt, in het bijzonder die betreffende zijn gebouw (bouwjaar, oppervlakte enz.).

De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt als volgt persoonsgegevens:

 • Quickscan formulier
 • Contactformulier
 • Cookies

De verwerkingsverantwoordelijke bewaart persoonsgegevens alleen voor de redelijke tijd die nodig is voor de nagestreefde doeleinden en in overeenstemming met wettelijke en regelgevende vereisten. De verzamelde gegevens worden daarom niet langer bewaard dan de wet toestaat.

Welke rechten hebben de gebruikers?

 • Recht op toegang: De gebruiker heeft het recht om informatie te verkrijgen over de verwerking van zijn gegevens.
 • Recht op rechtzetting: Onjuiste of onvolledige informatie kan worden gecorrigeerd.
 • Recht op wissen van persoonsgegevens: In bepaalde gevallen heeft de gebruiker het recht om persoonsgegevens die betrekking hebben tot hem/haar te laten wissen.
 • Recht om de verwerking te beperken: In bepaalde gevallen heeft de gebruiker het recht om de beperking van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens te vragen.
 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking: De gebruiker heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, tenzij er dwingende legitieme redenen zijn voor de verwerking van zijn persoonsgegevens die zwaarder wegen dan zijn recht op bezwaar tegen de verwerking.
 • Recht om toestemming in te trekken: De gebruiker heeft het recht om zijn toestemming op elk moment in te trekken.
 • Recht op overdraagbaarheid: De gebruiker kan op elk moment verzoeken om zijn persoonsgegevens gratis te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat.

Als u als gebruiker uw rechten wil uitoefenen, moet u een schriftelijk verzoek en een bewijs van uw identiteit (kopie van de voor- en achterkant van uw identiteitskaart) per aangetekende post naar de hierboven, in de paragraaf ‘Wie verwerkt persoonsgegevens?’, vermelde verwerkingsverantwoordelijke sturen. U krijgt zo spoedig mogelijk en uiterlijk één maand na ontvangst van uw verzoek een antwoord.

Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om het browsen nuttiger en aangenamer te maken. Sommige van deze cookies zijn essentieel voor het functioneren van de website, andere maken het mogelijk om de gebruikerservaring te verbeteren. De meeste webbrowsers zijn zo geconfigureerd dat ze automatisch cookies accepteren. Als de gebruiker zijn beheer wil personaliseren, moet hij de parameters van zijn browser wijzigen. Door de website te bezoeken en te gebruiken, gaat de gebruiker uitdrukkelijk akkoord met het beheer van de hieronder beschreven cookies.
Wat is een cookie? Een “cookie” is een data- of tekstbestand dat de server van een website tijdelijk of permanent op het toestel van de gebruiker (harde schijf van de computer, tablet, smartphone, of een soortgelijk toestel) opslaat via zijn browser. Cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden met wie de verwerkingsverantwoordelijke samenwerkt. Cookies bevatten een bepaalde hoeveelheid informatie, zoals de taalvoorkeuren van bezoekers of de inhoud van hun winkelwagentje. Andere cookies verzamelen statistieken over de gebruikers van een website of zorgen ervoor dat de afbeeldingen correct worden weergegeven en dat de applicaties goed werken op de website. Weer anderen staan ​​toe dat de inhoud en / of advertenties van een website worden aangepast aan de gebruiker.
Welke cookies gebruikt de website? De website gebruikt verschillende soorten cookies:

 • Essentiële of technische cookies: dit zijn cookies die essentieel zijn voor de werking van de website, die een goede communicatie mogelijk maken en bedoeld zijn om de navigatie te vergemakkelijken;
 • Statistische of analytische cookies: deze cookies maken het mogelijk om het aantal bezoekers te herkennen en te tellen en om hun surfgedrag te zien wanneer ze de website bezoeken. Dit verbetert de gebruikersnavigatie en maakt het gemakkelijker voor hen om te vinden wat ze zoeken;
 • Functionele cookies: deze cookies maken het mogelijk om specifieke functionaliteiten op de website te activeren om de gebruiksvriendelijkheid en beleving van de gebruiker te verbeteren, met name door hun voorkeuren te onthouden (bijvoorbeeld taal, winkelmandje, …);
 • Performantiecookies: deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. Ze maken het mogelijk om de inhoud en performantie van de website te evalueren en te verbeteren (bijvoorbeeld door het aantal bezoekers te tellen, of de meest populaire pagina’s of clicks te identificeren) en om zakelijke voorstellen beter af te stemmen op persoonlijke voorkeuren van de gebruiker;
 • Tracking cookies: de website gebruikt tracking cookies via Google Analytics, om de verwerkingsverantwoordelijke te helpen bij het meten van de manier waarop gebruikers omgaan met de inhoud van de website, en die bezoekersstatistieken genereert op een strikt anonieme manier. Deze statistieken verbeteren de website continu en voorzien de gebruiker van relevante inhoud. De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt Google Analytics om een ​​overzicht te krijgen van het verkeer op de website, de herkomst van dit verkeer en de bezochte pagina’s. Dit betekent dat Google optreedt als onderaannemer. De door Google Analytics verzamelde informatie wordt zo anoniem mogelijk gegenereerd. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om de mensen die de website bezoeken te identificeren. Voor meer informatie wordt de gebruiker verzocht het privacybeleid van Google te raadplegen op http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/ .

In het geval dat de gebruiker bepaalde cookies deactiveert, is het mogelijk dat bepaalde delen van de website niet kunnen worden bekeken en / of gebruikt, of dat dit slechts gedeeltelijk het geval is. De opslagperiode voor cookies varieert naargelang het type: essentiële cookies worden over het algemeen bewaard tot de browser wordt gesloten, terwijl functionele cookies 1 jaar geldig blijven en performantiecookies 4 jaar.

Klachten

Als u het niet eens bent met de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) met de volgende contactgegevens: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel: + 32 2 274 48 00, e-mail: contact@apd-gba.be..